« Úvod | Osvětim... »

můj nativní horoskop

Slunce ve lvu

ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Vitalita. Autorita. Moc.
MOTTO: Já chci.
VĚDOMÝ CÍL: Tvořivé sebevyjádření.
SILNÝ SMYSL PRO: Důstojné vystupování.
VLOHY PRO: Dramatizování. Užívání života. Naplňování vírou. Oživování. Organizování.
POVAHA: Vroucí. Šlechetná. Milující radost a potěšení. Pohostinná.
POTŘEBA ROZVÍJET: Pokoru a skromnost. Šetrnost a hospodárnost. Altruismus. Pozornost k detailu.
Lev je velkomyslný a rád je středem pozornosti. Nesmírně důležitá je pro něho osobní nezávislost. Má neustále potřebu tvořit a vyrábět něco nového a to v duševní i materiální oblasti. Dbá na to, aby ostatní lidé o něm měli dobré míněná. Většinou se mu to také daří. Je si plně vědom svého působení a účinku na druhé a stále zvažuje, jak by udělal ještě lepší dojem. Má vyhraněný smysl pro dramatičnost, takže vznešená role, kterou zpočátku jen hraje, se pro něho postupně stává realitou. Dostane-li se v důsledku okolností do situace, která ho omezuje, ztrácí pak zájem o svoji práci. Symbolizuje ho vznešenost, moc a důstojnost. Moc zvyšuje jeho sebevědomí. Pokud má pocit, že ve svém postavení má moc a odpovědnost, snaží se jemu projevenou důvěru nezklamat. Osvědčuje se ve vedoucích a odpovědných funkcích, kde může uplatnit své tvůrčí síly. Zůstane-li jeho touha po autoritě nenaplněna, může se z toho vyvinout určitá indolence, lenost a nestálost. Je odvážný a smělý, ale nikdy nebojuje nečistým způsobem. Je-li vítězství na jeho straně, je velkodušný. Podlehne-li, zůstává neporaženým.

Měsíc v rybách

OSOBNOST: Sentimentální
SCHOPNOSTI: Shovívavost k sobě samému. Společenskost.
CÍTĚNÍ: Hluboké. Stále činné.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Silné a mocné.
Hypercitlivá povaha, která absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tato mimořádná ovlivnitelnost dojmy v rovině nevědomí v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. Živá fantazie zrozence, pokud je včas rozpoznána a usměrňována již v dětství, se může projevit v uměleckém nadání.
Poezie. Zrozenec je většinou laskavý a soucitný, což vyplývá z jeho sensibility vůči pocitům jiných lidí. Je snadno zranitelný.

Merkur ve lvu

POSTRÁDÁ: Skromnost a pokoru. Smysl pro detail.
Zrozenec má schopnost soustředit se na jednu věc. Je uznáván jako autorita ve vybraných oblastech svých zájmů a aktivit. Má sebedůvěru ve své duševní schopnosti, která poskytuje zdravý optimismus a přístupu k řešení problémů. Zrozenec má snahu záležitosti vyřizovat velkoryse, poněkud všeobecně a nebere přitom na zřetel detaily. Věci, které nejsou bezprostředně v ohnisku jeho zájmu snadno přehlíží. Mínění si vytváří jen velmi pomalu a mění ho neochotně.

Venuše ve váhách

NÁKLONNOST, NÁLADY: Jemné. Citlivé. Snadno vyjádřované.
MILUJE: Harmonii. Jednoduchost. Barvy. Proporce. Etiketu.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Estetických aktivit. Partnerství. Půvabného sebevyjádření. Idealizace romantičnosti. Zalíbení se ostatním.
DISPOZICE: Společenské. Okouzlující. Důstojné.
Rozumí citům jiných lidí. Váží si kamarádství a proto vyhledává vztahy u nichž je možná existence harmonických a úzce osobních vazeb. K ostatním lidem mimo okruh svých přátel se chová ohleduplně a proto je oblíbený. Má cit pro spravedlnost a férovost v milostných a společenských vztazích Nemá rád neobratnost a nehezké chování. Z tohoto důvodu má přísná měřítka pro hodnocení sociálního chování. Většinou má vlivné a bohaté přátele. Schopnost estetického vnímání je silně vyvinuta. Může mít umělecké nebo hudební nadání. Má dobrý hudební sluch. Nenávidí spory a hádky. Potřebuje vřelou náklonnost. Klade důraz na to, aby muži, s nimiž se ukazuje na veřejnosti projevovali společenský bonton a byli galantní.

Mars ve váhách

MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Vznešené.
STIMULOVÁNY JSOU: Schopnost a síla reagovat. Připravenost ke kompromisu.
ENERGII MÁ: Ochablou. Dobře regulovatelnou.
METODA JEDNÁNÍ: Obratná. Kooperativní.
POSTOJE: Způsobné. Líné, antipatetické. Netolerantní. Získávající si oblibu, vyčkávací. Váhavé, schvalující.
NEMÁ: Pevnou nezávislost.
Má silnou potřebu společně s někým podnikat a spolupracovat. Je iniciátorem sociálních aktivit. Chce nalézt uznání a ocenění a proto jedná a pracuje nejraději v partnerském vztahu s někým. Někdy má tendenci zaměňovat své vlastní tužby a ambice s tužbami a ambicemi jiných lidí. Nepostrádá společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Nesnáší, děje-li se někomu bezpráví. Uvědomuje si,že takového jednání je odrazem morální slabosti, která se v určitém okamžiku může obrátit i proti němu samému. Je zastáncem dodržování a respektování pravidel sociálního chování a jednání. Dle jeho názoru každá hra musí probíhat podle stanovených pravidel. V partnerských vztazích se mohou objevovat nesnáze v důsledku hádek a volních konfliktů.

Jupiter v raku

MÁ NADŠENÍ PRO: Vše co souvisí s rodinoiu, domovem, domácností. Stravu, jídlo.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Sympatie, obchodní ostrovtip, smysl pro zisk a majetek. Emoce.
MYSL A ROZUM MÁ: Praktický a přitom vynalézavý a obrazotvorný.
Miluje dobré jídlo. Obchodní zájmy zrozence často souvisejí s pozemky, byty, zahradnictvím, potravinami a s předměty pro domácnost. Idealismus zrozence často vede k utopickému blouznění, které postrádá praktické úvahy. Protože často zdědí množství peněz a majetku, disponují ve druhé polovině života úctyhodným jměním.

Saturn v panně

SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Schopnost rozlišovat. Selský rozum. Technické dovednosti. Vědecké a analytické schopnosti.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Sebedůvěru. Originalitu.
POSTRÁDÁ: Víru.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z : Neznámého.


Uran ve štíru

PROBOUZÍ: Schopnost soustředit se, proniknout do problému, zkoumat. Intenzitu cítění.
NIČÍ: Nelibost trpět.
ČINÍ VŮLI: Svéhlavou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Vědecké a mechanické zájmy. Získat porozumění prostřednictvím utrpení. Neustálé sebezkoumání.


Slunce v 6. domě

Pociťuje hrdost z dosažených úspěchů.

Měsíc v 12. domě

Cítí se být zanedbáván. Hledá syntézu. Je emocionální a responsivní. Je emocionálně frustrován, náladový. Může se setkat s nemocí ženy a s nepřátelstvím žen. Nálady a emocionální reakce jsou silně ovlivňovány nevědomím a dřívějšími zkušenostmi. Mimořádná emocionální sensitivnost, spojená s nechutí sdělovat své pocity může mít za následek ostýchavost a přehnanou citlivost.

Merkur v 6. domě

Dbá o osobní hygienu a slušné oblékání. Nesnáší ve svém okolí nepořádek. Příliš zdůrazňuje detaily a má všeobecně kritickou povahu.

Venuše v 7. domě

Má láskyplný přístup k ostatním lidem. Bude mít zisk ze svých protivníků a nepřátel. Dokáže nepřátele usmířit. Je sociálně obratný a má šťastné manželství. Dík svým laskavým způsobům a ohleduplnosti požívá hodně popularity. Je obratný ve styku s veřejností a dává přednost profesní činnosti v oblasti psychologie, prodeji nebo divadlu. Manželství a osobní přátelství jsou pro zrozence důležité. V právních vztazích se zřídkakdy dostává do sporů. Jestliže se tak stane, dokáže dospět ke smíru mimosoudní cestou.

Mars v 7. domě

Zrozenec je silně nezávislý. Zrozenec je nesmiřitelný a nevšímavý k citům jiných lidí. Připouští iniciativu jiných lidí. Nepřátelé zrozence jsou agresivní. Zrozenec se většinou zabývá partnerskými vztahy. Zrozenec jako partner v manželství nebo v obchodě je aktivní povahy až agresivní. Dává přednost spolupráci a společným podnikům před individuální aktivitou. V podnikání hrají důležitou roli společné finance, které se mohou stát předmětem sporu. Zrozenec se musí naučit jednat s lidmi diplomaticky. Může se objevit snaha navazovat vztahy z důvodů sobeckých nebo konkurenčních.

Jupiter v 5. domě

Zrozenec miluje sport a zábavu. Finanční záležitosti budou úspěšné. Zrozenec má dobrý vztah k mladým lidem. Může být dobrým učitelem. Profesně může mít zrozenec spojení s peněžnictvím, výchovou, uměním a zábavními středisky. Je-li Jupiter v Rybách, může dojít k finančnímu zruinování.

Saturn v 6. domě

Nevtíravý, svědomitý pracovník. Je příliš svědomitým pracovníkem, nebo naopak vyhýbá se práci. Nemoc nebo nedostatek příležitosti mohou zrozenci zabránit, aby si našel vhodné zaměstnání. Mezilidské vztahy v zaměstnání jsou spíše napjaté.

Uran v 7. domě

Nepřátelé budou neočekávaní. Zrozenec udržuje úzké kontakty s dobrými přáteli nebo uzavírá přechodné, neosobní a povrchní známosti, které podléhají rychlému střídání.

Neptun v 9. domě

Zájem o mystické formy náboženství. Může se zabývat jógou, mystickými kulty a mystickými východními náboženstvími. Vysoká duchovnost a dar věštectví. Dík své intuici se zrozenec dostane k cenným poznatkům.

Slunce konjunkce Merkur

Kreativita a aktivita v oblasti nových idejí, práce a přátelství. Sklon prosazovat silou vůle představy a rozhodnutí. To stojí v cestě sebeanalýze, protože duch a Já se vzájemně identifikují. To zrozenci zabraňuje vidět se nestranně nebo očima jiných lidí. Disponuje velkou duševní silou a energií. Je-li Merkur spálen dochází ke zhroucení komunikace a myšlenkových procesů. Je-li Merkur v menší vzdálenosti od Slunce než půl stupně, je "v srdci " Slunce. Vyvolává to podobné potíže jako při spálení. ale zároveň to znamená "hodnost". Vůle se stává nástrojem pro duševní aktivitu a snahy. To poskytuje velké intelektuální schopnosti, zvláště nachází-li se konjunkce ve znamení Blíženců, Panny, Vodnáře a Vah.

Venuše konjunkce Mars

Zrozenec je naplněn hlubokou láskou k životu. U zrozence se může objevit i nadměrná agresivita, která však dík vlivu Venuše spojena s určitým šarmem. Zrozenec by měl své obrovské síly nějakou formou uvolňovat.

Venuše sextil Neptun

Uvedený aspekt propůjčuje zrozenci uměleckou fantazii, který pak nachází svůj výraz v hudbě nebo jiných uměleckých formách. Ve slabém horoskopu může toto postavení naznačovat lhostejnost, s níž spoléhá na ochotu a pomoc jiných lidí.

Měsíc kvadrát MC

Vzorec emocionálních návyků zrozence často vadí jeho zaměstnavateli, rodičům a také rodině. Nechápe tuto stránku své osobnosti.

Slunce trigon MC


Měsíc trigon Jupiter

Má sklon k altruismu. Je velkorysý a má přátelskou povahu. Svým bližním pomáhá podle svých nejlepších sil. Fantazie je expanzívní. Aspekt má příznivý vliv na bohatství bez ohledu na to, zda bude získáno dědictvím nebo vlastní usilovnou prací.

skopec na hrotu 1. domu

V životě postupuje kupředu s energií a rozhodností. Neztrácí čas. Je plný soutěživosti a má potřebu vyznamenat se ve všem co dělá. Chce se prosadit sám svoji neuznávanou aktivitou.

býk na hrotu 2. domu

Je prakticky založený a je schopen se přizpůsobit obchodním nebo profesním požadavkům a zvyklostem.

blíženci na hrotu 3. domu

Oceňuje, je-li znám svoji originalitou a individualitou. Je inteligentní a obratný ve vyjadřování a lichotí mu, jestliže to jiní uznávají. Rád diskutuje. Měl by však dbát na to, aby jeho myšlenky byly uspořádané.

rak na hrotu 4. domu


váhy na hrotu 7. domu

Partner je obratný při styku s lidmi a dbá nato, aby se ukazovat z té nejlepší stránky.

štír na hrotu 8. domu

Finance partnera jsou zdrojem konfliktů. Problémy se objevují v záležitostech, které mají něco společného s úmrtím, např. závěť a dědictví.

střelec na hrotu 9. domu

Charakteristická je silná víra, která se však pohybuje v mezích konvencí. Zrozenec má zájem o filosofii a vyšší vzdělání.

kozoroh na hrotu 10. domu


rak na hrotu 5. domu

Zrozenec chová silné emocionální city vůči svým milovaným a opatruje je jako vzácný obraz. Rád hodně a dobře jí. Má sklon k otylosti.

lev na hrotu 6. domu


kozoroh na hrotu 11. domu

Naděje a přání zrozence jsou ovládány touhou po bezpečí. Z tohoto důvodu si své přátele volí z řad lidí stálých, konzervativních a vážených.

vodnář na hrotu 12. domu

Škodí si tím, že své kolegy zatěžuje svými osobními problémy, vyžaduje na nich soucit a podporu. Tím mezi nimi dochází k odcizení. Na druhé straně může být duševní spojení s přáteli skrytou oporou. Má nevědomé přání sloužit lidstvu.

láska a sex
Cítí se být silně přitahován k opačnému pohlaví, snaží se však svoji potřebu lásky držet v mezích, protože by si jinak mohl přivodit starosti. Je romantický a láskyplný a v úzkých osobních vztazích hledá duševní podněty. Smyslnost sama o sobě by mu nestačila. Vyskytuje-li se silný aspekt s Venuší, mohou se v životě zrozence vyskytovat tajné milostné aféry. V osobních vztazích rád rozdává a přijímá hodně lásky. Milostné záležitosti jsou dobře regulované. Zrozenec bude mít štěstí v lásce, možnost spojení se zámožným partnerem, který má dobré společenské postavení. Tento aspekt (Venuše v konjunkci s Marsem) má primárně výrazný sexuální význam, platí však i pro vášnivé nasazení zrozence v různých oblastech. Zrozenec touží po ideálním milostném vztahu. Zrozenec vyhledává a cítí náklonnost k ženám, které mu připomínají jeho matku.

peníze
Peníze jsou pro něho důležité pouze jako prostředek k dosažení vytyčeného cíle. Peníze u zrozence nehrají žádnou roli. Potřebuje je pouze k tomu, aby se obklopil hezkými věcmi. Své postavení si snaží zabezpečit nikoli pomocí majetku, ale osobních kontaktů. Je impulsivní, jde-li o peníze a jejich vydávání. Je velkorysý a ochotný utrácet peníze, měl by se však vyhnout aby byl ve finančních věcech příliš marnotratný. Není pro něho žádný problém vydělávat peníze. Má však sklon je promarnit z a luxusní zboží.

manželství
V manželství má snahu hrát roli dominantního partnera. Pro zrozence jsou manželství a harmonické společenské vazby mimořádně důležité. Má mnoho příležitostí pro uzavření sňatku, neboť je pro příslušníky opačného pohlaví přitažlivý. Dobře se cítí v manželském svazku a vyhledává si většinou energické partnery. Je možné počítat s brzkým a šťastným manželstvím. Partnerský nebo manželský svazek bude užitečný a prospěšný. Partner bude majetný a atraktivní. V manželství hledá naplnění lásky a štěstí. Partnerství a manželství budou krátkodobá. Nelze vyloučit brzký sňatek. Partnerství a manželství budou doprovázet hádky. Zrozenec je nezávislý, horoucí a odvážný partner. Zrozenec je dominantním partnerem v manželství. Často dochází k prudkým sporům s partnerem a v manželství k rozvodům. Partnerství nebo manželství bude charakterizované vznikem náhlé a neočekávané náklonnosti. Je nezávislý, romantický a originální partner. Má velkou potřebu svobody a volnosti v manželství a v partnerských vztazích. Sňatek je uzavírán náhle a za neobvyklých okolností. Manželský partner je většinou mimořádně brilantní nebo výstřední podle toho, jak je Uran aspektován. Zrozenec může být na svého partnera v manželství velmi žárlivý. Sňatek může uzavřít bez důkladného uvážení, což později povede ke sporům. Volí si mírného a zranitelného partnera do manželství.

rodiče
Má dobré rodinné zázemí, nikoli však s ohledem na bohatství a sociální postavení, ale dík prostředí a vlivu rodičů, kteří již v dětství vštěpují zrozenci morální zásady. Tyto zkušenosti raného dětství v rozhodující míře ovlivňují charakter zrozence. Rodiče dětem zprostředkují pocit bezpečí a důvěry v lidi. Někteří zrozenci dostávají od rodičů finanční dotace. Zrozenec může mít emocionální problémy se svými rodiči a se svojí rodinou.

rodina a domov
Zrozenec se snaží vytvořit bezpečnou, přátelskou a příjemnou atmosféru domova. Problémy doma v rodině mohou někdy poškodit vyhlídky v zaměstnání a vážnosti zrozence na veřejnosti. Často bude ve vztahu k domovu a k odpovědnosti v povolání nespokojen. Profesní úspěchy zrozence vytvářejí základ pro šťastný rodinný život. Obětavě se věnuje rodičům, rodině a domovu s přáním zajistit rodinné štěstí a mír. Život doma mu poskytuje hluboké citové uspokojení. Náklonnost k rodině je základem všech jeho aktivit. Rodinné kontakty mu přinášejí radost.

zdraví
Zdraví má dobré. Je nervózní, má dýchací anebo zažívací potíže. Po nemocech se špatně zotavuje. Trpí často nachlazením, zimomřivostí, revmatismem, možné potíže způsobené debilitou, celková zanedbanost. Zrozenec může očekávat chronické zdravotní problémy a slabší vitalitu, často jako výsledek starostí a přepracování. Jeho nemoci jsou často psychosomatické povahy a slouží k tomu, aby budil pozornost. Jeho vitalita většinou není příliš velká.

práce
Zrozenec je dobrý pracovník, s dobrým vztahem k práci. Potřebuje však uznání. Jestliže se nedostaví, projevuje vůči spolupracovníkům i představeným nenálady a má pak sklon měnit zaměstnání. Může vykonávat povolání, která nějak souvisí s lidským zdravím (medicína, farmakologie). Nemá problémy s tím, jak najít dobře placené místo. Dokáže si osvojit speciální znalosti a dovednosti, které se hodí při výkonu povolání. Dokáže pracovat důkladně a metodicky a chce být informován o technice používané v jeho oboru. Pozice je výhodná pro osoby činné v medicíně, v inženýrské a vědecké oblasti. Zrozenec je schopen tvrdě pracovat a ve své profesi je zdatný. Svoji práci a zaměstnání bere vážně a získává zvláštní dovednosti a odborné znalosti. V pracovní činnosti na sebe přebírá velké závazky a musí proto dbát více na své zdraví. Svoji profesi si volí s oblibou v medicíně, v přírodních vědách, v technice kde je vyžadována zručnost a přesnost. Aspekt (Slunce trigon MC) je příznivý pro politiku, vystupování na veřejnosti a pro vztahy k lidem v nadřízeném postavení. V povolání a zaměstnání je ctižádostivý, touží dosáhnout vedoucí postavení. Občas mu bude chybět trpělivosti podřídit se svému nadřízenému, který bude o povýšení rozhodovat. Vůči spolupracovníkům a podřízeným je pánovitý. Je naplněn pocitem autority, jde-li o práci a poskytování služeb. Vyhřívá se na výsluní slávy, kterou musí vydobýt v povolání.

nadání
Má velké znalosti v technických oborech. Má všeobecné intelektuální nadání. Zrozenec má nadání a schopnosti vést a řídit. Jeho šance uspět v povolání se tím zvyšují.

děti
Hodně dětí a velká rodina mu přinesou štěstí. Vlastní děti jsou obvykle šťastné a naleznou úctu a uznání. Ve škole se jim bude dařit a pravděpodobně dosáhnout vysoké vzdělání. O děti se vzorně stará a pečuje.

cestování
U zrozence existuje možnost dlouhých cest. Touží cestovat.

27.04.2010 13:48 | Autor: net | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se